Suncoast 2024

در حالی که یک دختر نوجوان به همراه مادرش که زنی جسور است از برادرش مراقبت می‌کند، با یک فعال عجیب و غریب دوست می‌شود. این فعال در حال اعتراض به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های پزشکی تاریخ است....